Karen Arpad

programmalijnmanager Regio Ondersteuning en plaatsvervangend directeur NPRES

'Iedere regio werkt op z’n eigen manier aan de RES’

Dertig regio’s in Nederland zijn min of meer in het diepe gegooid om Regionale Energiestrategieën (RES’en) op te stellen. Gelukkig kunnen ze daarbij terugvallen op de ondersteuning van het Nationaal Programma RES. Karen Arpad is programmalijnmanager Regio Ondersteuning.

Het NPRES is een samenwerkingsprogramma van de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk. Het Nationaal Programma ondersteunt de dertig RES-regio’s bij het opstellen van hun energiestrategie. ‘We zijn een lerende organisatie’, legt Arpad uit. ‘Wat er nu gebeurt met de RES’en in Nederland is nog nooit eerder gedaan. We werken met alle RES’en aan het behalen van de nationale doelstellingen. De taak van NPRES is om knelpunten te signaleren en oplossingen aan te dragen. We koppelen de juiste partijen aan elkaar en brengen regio’s met elkaar in contact om van elkaar te leren. Die regio’s gaan aan de ene kant gelijk op, maar verschillen zeker in aanpak, ambitie en opgaven. Iedere regio werkt op z’n eigen manier aan de RES. De ene regio heeft al duidelijke ruimtelijke kaders terwijl de ander juist verder is als het gaat om participatie. Om die reden kunnen we ook niet zeggen dat er koplopers zijn, hooguit op onderdelen.’

Volgens Arpad wordt er hard gewerkt in alle RES-regio’s en zijn ze gezamenlijk goed op pad om de nationale doelstellingen te halen. ‘Zeker na de verruiming van de inleverdatum van de Concept-RES, ingegeven door de coronacrisis, worden de deadlines overal gehaald. Alle RES’en zijn gebaseerd op de vier pijlers kwantiteit, systeemefficiëntie, ruimtegebruik en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Tel je de RES’en op, dan kom je boven de beoogde 35 Terawattuur. Maar voor veel regio’s zijn er nog voorwaarden verbonden aan de ambitie. Kortweg de ambities zijn er en dat is heel positief. Of alles realiseerbaar is, is nog afhankelijk van veel afwegingen die gemaakt moeten worden.’

Dezelfde knelpunten zijn in veel regio’s herkenbaar. ‘Denk bijvoorbeeld aan de onaantastbaarheid van natuurgebieden. Maar ook als het gaat om netwerkcapaciteit, staan in menig regio de seinen op rood. De netbeheerders geven signalen dat de uitvoeringstermijn om die capaciteit uit te breiden, veelal niet gehaald kan worden. Als NPRES gaan we in gesprek met de regio’s om te kijken welke knelpunten al dan niet op te lossen zijn en hoe we kunnen ondersteunen op weg naar de RES 1.0. We bieden daarvoor een breed palet aan activiteiten en middelen. Denk aan kennisdeeldagen, webinars -ambtelijk en bestuurlijk - factsheets, communicatie- en participatiemiddelen, en nog meer. Daarnaast werken we samen met Democratie in Actie aan een brochure en infographics voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, om hen handvatten te geven in het werken met de RES.

Hoe vergelijkbaar is Holland Rijnland ten opzichte van de andere regio’s, zijn de problemen hier anders dan elders en houden we gelijke tred met de rest? ‘Alle regio’s zijn uniek. Zowel in de mogelijkheden in hun gebied als in de uitwerking van de RES. Iedere regio bouwt de RES dan ook op z’n eigen manier op. Holland Rijnland is wel één van de regio’s rond het Groene Hart en dat gegeven maakt de opgave waarvoor ze staan spannend. Maar ook hiervoor geldt: maak gebruik van de kennis en ervaring bij andere regio’s en als NPRES denken wij graag mee.’