Samenwerken is een centraal thema in de verhalen

Uit de ervaringsverhalen blijkt dat de mate van tevredenheid nauw samenhangt met de interactie en afstemming tussen hulp en ouders/kind. De wens om gehoord te worden, weegt zwaar. Ook vindt men het belangrijk dat de hulpverlening zonder oordeel en vooraf bepaald beeld de samenwerking aangaat. Moeilijke thema’s kunnen dan goed besproken worden. Stevige aanpak wordt gewaardeerd wanneer de ouders en jongeren zich serieus genomen weten en met ondersteuning een actieve rol in het proces krijgen. Samenwerken is een belangrijk sleutelwoord.

“Wij hebben alleen maar positieve ervaringen met de jeugdhulpverlening. Alles wordt serieus genomen en er wordt goed naar je geluisterd naar ouders en kinderen. Onze dochter kan goed met haar praten en de vragen goed antwoord. Hoe ze zich voelt, wat er anders kan ed. Ook erg goed. Je eigen inbreng en haar kunde komt goed bij elkaar. Ook zien ze onze dochter zoals ze is. Soms blij maar ook als ze beetje somber is wordt dat gelijk gezien.”

Inhoudelijke thema’s

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de hoeveelheid verhalen en de genoemde thema’s in vergelijking met de verhalen uit 2019. In deze tabel is te zien dat er in verhouding meer positieve verhalen zijn opgehaald en dat veel thema’s nog ongeveer even vaak worden benoemd als in het voorgaande jaar. Het wachten op hulp wordt minder vaak als thema benoemd, terwijl de deskundigheid van de hulpverlener juist vaker ter sprake is gekomen.

De thema’s wachttijden, aanmeldtraject, juiste hulp, hulp van kleine of grote organisaties worden ongewijzigd als belangrijk ervaren. De deskundigheid van hulpverleners wordt in de verhalen van 2020 positiever ervaren. Aanvullend lichten we twee dit jaar thema’s uit: Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering en Corona.

In onderstaand overzicht is te zien hoe de verhalen worden ervaren per thema en is de vergelijking met het voorgaande jaar gemaakt. Hierin is terug te zien dat bijna alle thema´s meer positieve verhalen hebben dan in het voorgaande jaar. Zoals al eerder is aangegeven wordt het wachten op hulp minder vaak als thema benoemd dan in 2019, maar als het als thema is benoemd, zijn er relatief meer negatieve verhalen.