Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

  • Complexe jeugdhulp vraagt om het aangaan van brede samenwerking én ‘het moeilijke gesprek’.

Het onderzoek is onder de aandacht gebracht bij ouders en jongeren die te maken hebben met onvrijwillige hulp. In 30 verhalen komt deze hulp aan de orde. In deze rapportage geven we de meest opvallende thema’s aan die daarin aan de orde komen. Wij realiseren ons dat gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming en/of Jeugdreclassering per definitie in een pijnlijke situatie verkeren. In de verhalen zien we dat er echter positieve verhalen worden gedeeld. Ook hier gaat het om samenwerken, gehoord en gezien te worden.

Brede gezinsaanpak

In de verhalen over onvrijwillige zorg worden meerdere voorbeelden gegeven over het ervaren van slechte communicatie, negatieve meningen over hulpverleners en gebrek aan samenwerking. Vanuit één van de programma’s en pleegzorgervaringen komen in deze onderzoeksgroep de meeste positieve verhalen. Deze positieve ervaringen worden gekoppeld aan zich gehoord voelen en serieus genomen weten. De verhalen over de begeleiding rond vechtscheidingen bevatten de meest negatieve ervaringen, waar ouders zich zorgen maken over hun kinderen, zich niet gehoord voelen en het wachten op de juiste hulp extra zorgen geeft.

Dossiervorming

In de dossiervorming missen de respondenten stukken of er staat in het beeld van de verteller belangrijke incorrecte informatie in. Meerdere keren wordt benoemd dat de informatie wordt verkregen van één van de partijen (één ouder, een leerkracht of alleen het kind) waarbij er wordt aangegeven dat er onvoldoende onderzocht wordt of deze informatie correct is. Wanneer in gesprekken de informatie als niet correct wordt bevonden wordt, volgt er geen herformulering en blijft deze informatie onderdeel van het dossier. Deze incorrecte teksten wordt door meerdere invullers als zeer negatief ervaren.

“Na een gesprek kregen we een gespreksverslag wat in het geheel niet leek op wat er in het gesprek gezegd was. Fouten die benoemd en erkend werden in het gesprek bleven zo buiten de rapportage. Wij vroegen daarnaast specifieke stukken op te vragen waarin ontlastende gegevens stonden. Ook dit bleef buiten de rapportage. We maken ons sinds deze tijd ernstige zorgen over de gang van zaken binnen deze organisatie. We hebben deze zorgen vriendelijk gedeeld in het volgende gesprek. Ook dit bleef daarna buiten de rapportage.”