Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek

Doel

  • Geen verdere verstedelijking van het buitengebied
  • Herstructurering bollencomplex door behoud en modernisering teeltareaal
  • Open aantrekkelijk landschap
  • Versterken greenport (sierteeltcluster en bollencluster)
  • Opruimen oude bedrijfsgebouwen/-bestemmingen en uitplaatsen bedrijven
  • Faciliteren schaalvergroting

Bestuurlijke afspraken

Het Algemeen Bestuur stelde op 17 februari 2010 het Programma vast (artikel 8 lid 1 van de RIF-verordening). Het AB mandateerde tevens het Dagelijks Bestuur om een projectovereenkomst met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) af te sluiten. In juni 2010 tekenden deze partijen de bijdrageovereenkomst die loopt tot 2022.

Voortgang

Holland Rijnland keerde in 2018 versneld de resterende bijdrage vanuit het RIF uit voor een versnelling van de herstructureringsopgave waar de GOM uitvoering aan geeft voor de versterking van de economische en ruimtelijke vitaliteit van de greenport Duin- en Bollenstreek. De GOM rapporteert jaarlijks aan het DB van Holland Rijnland over de voortgang. Eind 2022 wordt voor dit RIF-project een eindverantwoording ingediend conform de overeenkomst tussen Holland Rijnland en de GOM. Uit de laatste rapportage blijkt dat er politieke discussies gaande zijn over de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin-en Bollenstreek (ISG). Dit betreft niet zozeer de doelen waar de GOM aan werkt, maar hoe die te bereiken.