Regionaal

Groenprogramma

Doel

  • Versterken van de grote landschappen en het realiseren van verbindingszones tussen die landschappen voor natuur, water of recreatie.
  • Behouden van de openheid van het landelijk gebied, inclusief de zichtlijnen en heldere stadsrandzones.
  • Versterken van de samenhang en herkenbaarheid van cultuurhistorische elementen waarmee de cultuurhistorische waarde van een gebied wordt vergroot.
  • Verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van (delen van) het landelijk gebied voor recreatief medegebruik met aandacht voor stad-land relatie.
  • Verbeteren biodiversiteit (toegevoegd door AB in 2018).

Bestuurlijke afspraken

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelde op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vast. Het programma is de basis voor het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UO) tussen Holland Rijnland en de Landschapstafels of -clusters van gemeenten (Leidse Ommelanden, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst & Weide). Deze zijn bestemd voor de realisatie van projecten op het gebied van landschap, recreatie en natuur. Het DB is gemandateerd om de uitvoeringsovereenkomsten af te sluiten. In 2016 is een tussenevaluatie uitgevoerd. In juli 2019 heeft het AB besloten tot verlenging van het Groenprogramma tot en met 2024.

Voortgang

Conclusies tussenevaluatie 2016:

  • het Regionaal Groenprogramma leidt tot het initiĆ«ren en realiseren van groenprojecten en daarmee tot meer groen en recreatie in de regio;
  • het Regionaal Investeringsfonds (RIF) draagt bij aan het verkrijgen van cofinanciering voor de realisatie van projecten.

In het AB van december 2020 vindt besluitvorming plaats over het plan van aanpak icoonprojecten. Dit plan vormt de basis voor nieuwe uitvoeringsovereenkomsten 2021-2024. De realisatie van de (icoon)projecten uit deze uitvoeringsovereenkomsten is voorzien in 2024.