Programma Ontsluiting Greenport (POG) Duin- en Bollenstreek

Doel

Verbeteren van de bereikbaarheid van de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek met behulp van drie typen maatregelen, te weten:

  1. Diverse doorstromings- en leefbaarheidsmaatregelen in het middengebied van de Duin- en Bollenstreek. Dit biedt een oplossing voor lokale knelpunten die niet worden opgelost door de aanleg van een provinciale hoofdstructuur zoals bepleit in de Grensstreekstudie. Met het maatregelenpakket moet vooral de doorstroming op de N444 en de N443 verbeteren waardoor de hoofdinfrastructuur (N206 en de A44) beter bereikbaar wordt.
  2. Aanleg van een verbinding tussen de N206 en de N205 (-A4) (Route Zuid-Kennemerland, later Duinpolderweg). De verbinding beoogt de Greenport met Schiphol (Mainport) te verbinden en ontlast de oost-westverbindingen in het middengebied (N443/N444) waardoor uiteindelijke de leefbaarheid in de kernen verbetert.
  3. Verbetering van het openbaar vervoer op de corridor Noordwijk-Schiphol. De verwachting is dat met de realisatie van deze verbindingen een bijdrage wordt geleverd aan het ontlasten van het wegennet in het middengebied van de Duin- en Bollenstreek.

De afspraak is dat de maatregelen betrekking hebben op het gebied ten noorden van de N444.

Bestuurlijke afspraken

Eind november 2010 stemde het AB in met de indicatieve verdeling van de gelden uit het Regionaal Investeringsfonds voor het pakket aan maatregelen voor de “Noordelijke Ontsluiting Greenport” als inzet voor de financieringsstrategie die in overleg met de andere partijen opgesteld is. Op basis daarvan werd vervolgens het POG opgesteld. De POG werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2011.

Per project uit het POG worden projectovereenkomsten opgesteld. Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland is gemandateerd om dit te doen. Sindsdien is het POG een aantal keer geactualiseerd, in 2013 en in 2014. Deze geactualiseerde programmabeschrijvingen zijn vastgesteld door het DB en maken integraal onderdeel uit van de actualisatie van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Vanaf 2015 zijn de POG-maatregelen steeds via de update van het RVVP geactualiseerd. Een laatste aparte voortgangsrapportage is gemaakt 2018 en in november van dat jaar geaccordeerd door de stuurgroep POG. In het AB van 24 juni 2020 is bevestigd om de 12.5 miljoen euro die staat gereserveerd voor de noordelijke ontsluiting DBS (N205-N206/-A4, DPW) voor dit doel te blijven reserveren.