Hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk Zuid Holland Noord

Doel

Verbetering van het openbaar vervoer in het gebied Zuid-Holland Noord door de versterking van het gehele netwerk. Het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord omvat de realisatie van acht HOV-buscorridors en -treinverbindingen. Door de realisatie hiervan komt de kwaliteit van het openbaar vervoer in het gehele gebied op een hoogwaardig niveau.

Bestuurlijke afspraken

Afspraken zijn in 2013 vastgelegd in een bestuursovereenkomst van Holland Rijnland met de provincie Zuid-Holland. In deze overeenkomst is bepaald dat de bijdrage vanuit het RIF Holland Rijnland voor 25% zal worden besteed aan de treincorridors uit het pakket van maatregelen en 75% aan HOV Leiden CS-Katwijk-Noordwijk. Deze overeenkomst vervangt de eerdere bestuurlijke overeenkomst RijnGouweLijn-West. Hiermee vervallen de afspraken over de realisatie van de RijnGouweLijn-West, een light-railverbinding van Oegstgeest naar de Noordzeekust. In de nieuwe bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat indien de bijdragen van Holland Rijnland en de provincie uiterlijk 1 januari 2023 niet kunnen worden besteed aan de afgesproken maatregelen het resterende bedrag beschikbaar blijft voor het HOV net Zuid Holland Noord.

Voortgang

Het HOV-NET Zuid-Holland Noord bestaat uit een achttal trein- en buscorridors. In de volgende tabel staat per maatregel beknopt beschreven wat de voortgang is.