Conclusies

  1. Het Regionaal Investeringsfonds maakte forse investeringen mogelijk in de bereikbaarheid en leefbaarheid van Holland Rijnland.
  2. Een deel van de maatregelen is inmiddels gerealiseerd, van een ander deel verloopt de uitvoering voorspoedig en van een deel verloopt de uitvoering trager dan voorzien.
  3. Tot oktober 2020 is 62% van het fonds reeds uitgegeven aan de beoogde RIF-projecten. Op basis van bestuurlijke afspraken resteert nog een verplichting van 38%.
  4. Van een deel van de maatregelen is de verwachting dat realisatie pas na de afgesproken termijnen plaatsvindt. Dit geldt voor de RIF-projecten HOV netwerk Zuid Holland Noord en voor het Programma Ontsluiting Greenport. De gelden voor het RIF project HOV net Zuid Holland Noord blijven op basis van de bestuursovereenkomst met de provincie Zuid Holland gebonden. Over POG zijn afspraken gemaakt in het AB over beschikbaar houden van de gelden.
  5. Er blijkt in het RIF een opgebouwde rente te zijn van 969.980 euro die niet aan de voorkant is verdisconteerd in benodigde inleg of uitgaven en er is een bedrag van 136.800 dat per saldo zal resteren vanuit het RIF project Zuid Holland Noord.