VOORWOORD

Komende periode gaan we met alle gemeenten binnen Holland Rijnland aan de slag om de Regionale Energiestrategie verder vorm te geven. In juni 2021 moet deze RES 1.0 gereed zijn. En hoewel er al veel inspanning geleverd is, staan we nog maar aan het begin van dit proces. De energietransitie is een traject dat ons nog vele jaren gaat bezighouden. Omdat de RES voor iedereen nieuw is, is het als een ontdekkingsreis die we samen ondernemen. En die kan die alleen succesvol zijn, als de betrokkenheid van raadsleden, inwoners en andere stakeholders groot is.

Gelukkig onderstrepen alle raden van de regiogemeenten in Holland Rijnland dat de Regionale Energiestrategie voor hen zeer belangrijk is. Via wensen en bedenkingen maakten zij kenbaar dat ze actief en betrokken willen blijven. En dat is niet vreemd, want de opgave van de energietransitie is groot. Op de weinige vierkante meters die beschikbaar zijn, moet duurzame energieopwekking concurreren met ander ruimte vragende thema’s, zoals wonen, mobiliteit of natuur. Niet voor niets willen raden de processen op de voet blijven volgen en hun eigen inbreng leveren.

De aankomende zomer geven we meer handen en voeten aan het communicatie- en participatieproces rondom de RES. Gemeenten willen hun inwoners en andere stakeholders intensief betrekken bij de RES. En ze willen daarop vooral ook grip houden. Holland Rijnland gaat hen daarvoor handvatten bieden, met generieke middelen die gemeenten naar believen kunnen aanpassen en inzetten. Ik hoop dat het participatieproces een hoop positieve energie geeft aan betrokkenen. Deze transitie is namelijk niet alleen een flinke technische exercitie. Het is ook een maatschappelijk relevant proces, waarbij we beslissingen nemen die effect hebben op generaties. In de aanloop naar de Concept RES, waren op verschillende wijzen partijen betrokken. Zoals gezegd hebben raden actief hun input geleverd op de eerste versie van de Concept RES. Daarnaast hebben we waardevolle informatie gekregen via de Programmaraad, waarin verschillende stakeholders plaatsnemen en ons adviseren.

We zijn overigens niet de enigen die druk zijn met de vorming van een RES. Holland Rijnland is één van de dertig regio’s in Nederland die alle vergelijkbare trajecten doorlopen. We leren onderling van elkaar en worden daarbij ondersteund door het Nationaal Programma RES. Wat verder nodig is om succesvol te zijn bij de uitrol van de RES, is tegemoetkomingen van de Rijksoverheid in wet- en regelgeving en financiën. We blijven met vele partijen in overleg, zoals onze partners van het Regionaal Energieakkoord uit 2017; de netbeheerder, het hoogheemraadschap en de provincie. Ik hoop op vele waardevolle ontmoetingen gedurende komende periode.

Liesbeth Spies